Deklarácia ľudských práv

07.01.2015 21:15

Dieťa je od chvíle svojho zrodu neopakovateľnou osobnosťou, ktorá sa modeluje skúsenosťami a tým, ako sa k dieťaťu správa okolie. Treba mu poskytnúť pocit bezpečia, istoty a priateľstva, treba k nemu pristupovať ako k osobnosti s vlastnými želaniami a názormi. Tieto myšlienky majú podporu i vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

        Všetky ľudské ako aj detské práva sú zhromaždené vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv z roku 1948 vydanými chartou OSN. Tu nadobudla právnu záväznosť prostredníctvom Medzinárodného paktu o hospodárskych, kultúrnych a sociálnych právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

    Dohovor o právach dieťaťa jednohlasne prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov dňa 20. novembra 1989. Dohovor postupne ratifikovali všetky vlády sveta okrem Somálska a Spojených štátov amerických. Schválenie tohto dokumentu bolo zavŕšením dlhoročného medzinárodného úsilia o komplexnú úpravu práv dieťaťa.

Po ratifikácii Dohovoru o právach dieťaťa začali mnohé vlády podporovať práva detí tak, že zahrnuli princípy Dohovoru do svojej vnútroštátnej legislatívy. Prejavilo sa to napríklad zrušením niektorých diskriminačných zákonov voči deťom alebo vytvorením nových zákonov posilňujúcich práva detí. Dohovor je viac ako len obyčajný prehľad zákonov o deťoch. Je to komplexná zostava záväzkov voči deťom, ktoré štáty musia plniť.

 

Na stránke Detského fondu Slovenskej republiky je umiestnený svetový kódex detských práv, z ktorého jasne, výstižne a zrozumiteľne vyplývajú niektoré práva detí.